Mucho ‘tiki’, poco ‘taka’

Mucho ‘tiki’, poco ‘taka’